• תנאי חוק פיצוי וסיוע

  להלן התנאים לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב – 2012 (להלן- "החוק"). התנאים חלים הם על ישראייר תעופה ותיירות בע"מ (להלן- "ישראייר") כאשר היא משמשת מארגן המוגדר כ"אדם השוכר קיבולת בכלי טיס, כולה או חלקה, להובלת נוסעים וכבודתם, לצורך מכירתה לאחרים", והן כאשר היא משמשת מפעילת טיסה. התנאים המפורטים להלן חלים הן על טיסות פנים ארציות והן על טיסות בינלאומיות, אולם בטיסת פנים גובה הפיצוי הכספי והזכאות לפיצוי הכספי הינם שונים ובהתאם תקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים–ארציות), התשע"ג-2013  (להלן: "התקנות"). נוסע שקיבל הטבה לפי דין זר בשל אותן נסיבות כפי שיפורטו להלן, לא יהיה זכאי להטבות לפי החוק, מאותו סוג שקיבל.


  תנאים לזכאות להטבות לפי החוק:
  1.הנוסע התייצב בדלפק הבידוק של ישראייר במועד שנקבע בכרטיס הטיסה, ואם לא נקבע מועד, 90 דקות לפחות לפני מועד ההמראה.
  2. על אף האמור לעיל, נוסע לא יהיה זכאי להטבות –
      2.1  אם קיבל הודעה מאת ישראייר או מסוכן הנסיעות בדבר העברתו לטיסה אחרת מזו שאליה הונפק לו כרטיס הטיסה, והוא הגיע ליעדו הסופי במועד שהיה נקוב בכרטיס הטיסה המקורי.
      2.2 אם קיבל את כרטיס הטיסה בלא תשלום או אם כרטיס הטיסה נרכש בתעריף מיוחד שלא ניתן לציבור במישרין או בעקיפין.

  סירוב להטיס נוסע בטיסה:
  1. במקרה של סירוב להטיס נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה, לרבות בשל רישום יתר, יפנו תחילה ישראייר אל הנוסעים הרשומים לטיסה ויבדקו אם יש נוסע שמוכן לוותר על מקומו בטיסה בתמורה שתוסכם ביניהם.
  2. במקרה שבו הנוסע שסירבו להטיסו, לא הסכים לוותר על מקומו בטיסה, מרצונו הטוב, הנוסע עשוי להיות זכאי לקבל שרותי סיוע כהגדרתם להלן:
     (1)  מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה (להלן: "מזון ומשקאות").
     (2)  אירוח בבית מלון אם נדרשת שהייה של לילה אחד או יותר או אם נדרשת שהייה ארוכה מהשהייה   שתכנן הנוסע (להלן: "שירותי לינה").
     (3)  שירותי הסעה בין שדה התעופה לבית המלון שבו הנוסע שוהה כאמור בפסקת משנה (2), ואם בחר הנוסע לשהות במקום אחר במרחק סביר משדה התעופה, בפרק הזמן כאמור בפסקת משנה (2) – שירותי הסעה בין אותו מקום לשדה התעופה (להלן: "שירותי הסעה").
    (4)  שתי שיחות טלפון, וכן משלוח הודעה באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני לפי בחירת הנוסע (להלן: "שירותי תקשורת").
  (להלן: "שירותי סיוע").
  3.  בנוסף, הנוסע עשוי להיות זכאי לקבל פיצוי כספי כאמור: במרחק טיסה של עד 2,000 ק"מ, פיצוי של 1,250 ₪. במרחק טיסה של עד 4,500 ק"מ, פיצוי של 2,000 ₪. במרחק טיסה של מעל 4,500 ק"מ, פיצוי של 3,000 ₪. הפיצוי האמור ישולם לנוסע תוך 45 ימים מהיום שהנוסע או סוכן הנסיעות, פנה בכתב (להלן: "פיצוי כספי").
  4. בנוסף לשירותי הסיוע והפיצוי הכספי, הנוסע עשוי להיות זכאי לקבל מישראייר, השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, כמפורט להלן:
     4.1.  השבת תמורה בסכום ששולם בעד כרטיס הטיסה, ובכלל זה אגרות, היטלים, מסים ותשלומי חובה אחרים וזאת תוך 21 ימים מהיום שהנוסע או סוכן הנסיעות, לפי העניין, פנו בכתב (להלן: "השבת תמורה"). 

  א. הוראות לעניין טיסה הכוללת חניית ביניים

  • אם נרכש כרטיס טיסה לטיסה הכוללת חניית ביניים (שהות ביעד ביניים, במשך 24 שעות לכל היותר, לשם טיסת המשך ליעד הסופי) אשר מופעלת על ידי אותו מפעיל טיסה, והתקיימה עילה מזכה (סירוב להטיס נוסע, ביטול טיסה, הקדמת טיסה, איחור בטיסה, כפי שיפורטו להלן) בקטע מהטיסה והנוסע לא הגיע ליעד הסופי–הנוסע עשוי להיות זכאי לקבל את מלוא התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה; הגיע הנוסע ליעד הביניים בטיסה כאמור והחליט שלא לטוס ליעדו הסופי המקורי עקב העילה המזכה, הוא עשוי להיות זכאי לקבל מישראייר, בלא תמורה, גם כרטיס טיסה בחזרה לנקודת המוצא, נוסף על השבת התמורה.

  • נרכש כרטיס טיסה הלוך ושוב, לרבות כרטיס הכולל חניית ביניים, והתקיימה עילה מזכה בטיסה הלוך מנקודת המוצא –הנוסע עשוי להיות זכאי לקבל את מלוא התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה; התקיימה עילה מזכה בטיסה בחזרה מהיעד לנקודת המוצא – הנוסע עשוי להיות זכאי לקבל את מחצית התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה; 

  • התקיימה העילה המזכה בטיסה הלוך, והנוסע הגיע ליעד הביניים, ובשל העילה המזכה החליט שלא לטוס ליעדו הסופי המקורי עקב העילה המזכה, הנוסע עשוי להיות זכאי לקבל מישראייר, בלא תמורה, גם כרטיס טיסה בחזרה לנקודת המוצא, נוסף על השבת התמורה;

   
  ב. הוראה לעניין חבילת תיור- הונפק לנוסע כרטיס טיסה כחלק מחבילת תיור, יחושב מחירו, בהתאם למרחק הטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה, לסוג הטיסה ולסוג מחלקת השירות שבה טס הנוסע בטיסה, הכל כמפורט להלן, אלא אם כן הוכח כי שולם סכום אחר בעד כרטיס הטיסה;

                                                                            מרחק הטיסה בכיוון אחד (בק"מ)                      
  סוג הטיסה וסוג מחלקת השירות                     עד 2,000      עד  4,500        מעל 4,500
  טיסת שכר או טיסה סדירה במחלקת תיירים        750                 1,500               2,500
          
   
     4.2.  כרטיס טיסה חלופי ליעד הסופי של הנוסע בתנאים הדומים, ככל האפשר, לתנאי כרטיס הטיסה המקורי ובמועד המוקדם ביותר שניתן, או במועד מאוחר יותר בתיאום עם הנוסע, וכפוף לקיומם של מקומות פנויים בטיסה (להלן: "כרטיס טיסה חלופי").
  5.  נוסע לא יהיה זכאי להשבת תמורה אם בחר לקבל כרטיס טיסה חלופי או אם בחר לטוס בטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה, ובלבד שאם הוצע לו כרטיס טיסה לטיסה משדה תעופה אחר והוא קיבל הצעה זו – הוא עשוי להיות זכאי גם להחזר ההוצאות בשל הסעה לאותו שדה תעופה.
  6.  לנוסע אשר הוצע לו כרטיס טיסה חלופי, והנוסע קיבל הצעה זו, ניתן להפחית במחצית את סכום הפיצוי הכספי, למעט אם הנוסע סירב לכרטיס הטיסה החלופי בשל כך שההצעה לא ניתנה לאדם המצטרף אליו לטיסה, או משום שנבצר מהנוסע לטוס בטיסה החלופית מטעמי ביטחון, דת או מגבלה רפואית, ובלבד שהאיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי של הנוסע לעומת המועד המקורי לנחיתה באותו יעד הוא כמפורט להלן:
     (א)   עד ארבע שעות – אם מרחק הטיסה אינו עולה על 2,000 ק"מ;
     (ב)    עד חמש שעות – אם מרחק הטיסה עולה על 2,000 ק"מ ואינו עולה על 4,500 ק"מ;
     (ג)    עד שש שעות – אם מרחק הטיסה עולה על 4,500 ק"מ.
  7.  הוראות סעיפים 1- 6 לעיל בנוגע לסירוב להטיס נוסע בטיסה לא יחולו אם לא ניתן להטיס את הנוסע בטיסה בשל טעמי ביטחון, בשל מצב בריאותו של הנוסע, בשל חשש לפגיעה בבטיחות הטיסה, או אם אין בידיו מסמכי נסיעה נאותים.
  8. על אף האמור, נוסע אשר סירבו להטיסו בשל טעמי ביטחון, עשוי להיות זכאי לקבל פיצוי כספי, ובלבד שהתקיימו בו כל אלה:
     (א) הוא הגיע לשדה התעופה שלוש שעות לפחות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה או מועד הטיסה המתוכנן;
     (ב) הוא שיתף פעולה בבדיקה הביטחונית שנערכה לגביו, ובתום הבדיקה נמצא כי ניתן להטיסו;
     (ג) מסמכי הנסיעה שלו תקינים.

  טיסה בינלאומית שבוטלה:
  1. טיסה שבוטלה הינה טיסה שלא התקיימה או טיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה. שינוי במספר הטיסה כשלעצמו לא יחשב כטיסה שבוטלה.
  2. נוסע שטיסתו בוטלה, עשוי להיות זכאי לקבל הטבות אלה:
     (א) שירותי סיוע.
     (ב) השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע.
     (ג) פיצוי כספי.

  3. נוסע, שהוצע לו כרטיס טיסה חלופי, והנוסע קיבל הצעה זו, ניתן להפחית במחצית את סכום הפיצוי הכספי, ובלבד שהאיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי של הנוסע לעומת המועד המקורי לנחיתה באותו יעד הוא כמפורט להלן:
     (1) עד ארבע שעות – אם הטיסה היא במרחק שאינו עולה על 2,000 ק"מ.
     (2) עד חמש שעות – אם הטיסה היא במרחק שאינו עולה על 4,500 ק"מ.
     (3) עד שש שעות – אם הטיסה היא במרחק העולה על 4,500 ק"מ.

  4. על אף האמור לעיל, נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי, אם ישראייר תוכיח כי הנוסע קיבל ממנה הודעה על כך –
     (א) 14 ימים לפחות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה.
     (ב) בין שבעה ל-14 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, וישראייר הציעה לנוסע טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעתיים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי, ומועד נחיתתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר מארבע שעות לאחר המועד המקורי לנחיתה באותו יעד.
     (ג) פחות משבעה ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, וישראייר הציעה לנוסע טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעה לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי, ומועד נחיתתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר משעתיים מהמועד המקורי לנחיתה באותו יעד.
  (להלן: "הודעה מוקדמת").
  5. על אף האמור לעיל לעניין הודעה מוקדמת, הנוסע עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי אם סירב לטוס בטיסה חלופית שהוצעה לו בשל כך שההצעה לא ניתנה לאדם המצטרף אליו לטיסה לפי הודעת הנוסע, או משום שנבצר מהנוסע לטוס בטיסה החלופית מטעמי ביטחון, דת או מגבלה רפואית.
  6. נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי, אך עשוי להיות זכאי לשירותי סיוע, אם ישראייר תוכיח כי התקיים אחד מאלה:
     (א) הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתה, וגם אם היתה עושה כל אשר ביכולתה – לא  היתה יכולה למנוע את ביטול הטיסה בשל אותן נסיבות.
     (ב) הטיסה בוטלה בשל שביתה או השבתה מוגנות.
     (ג) הטיסה בוטלה כדי להימנע מחילול שבת או חג.


  טיסת פנים שבוטלה:

   טיסת פנים שבוטלה הינה כל אחת מאלה, ואולם לא יראו שינוי במספר הטיסה כשלעצמו כטיסה שבוטלה:
  1.טיסה שלא התקיימה.
  2. טיסה שהמריאה באיחור של שלוש שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה.
  סכומי הפיצוי הכספי בטיסה פנים–ארצית שבוטלה הוא 250 שקלים חדשים.

    
  טיסה שהמריאה באיחור:

  1. טיסה שהמריאה באיחור של שעתיים לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, הנוסע עשוי להיות זכאי לקבל מזון, משקאות ושירותי תקשורת.
  2.  טיסה שהמריאה באיחור של חמש שעות ופחות משמונה שעות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, הנוסע עשוי להיות זכאי לקבל מזון, משקאות ושרותי תקשורת וכן, השבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.
  3. נוסע שהוצע לו כרטיס טיסה חלופי לטיסה שאמורה להמריא ביום שלמחרת ובחר לקבלו, זכאי לקבל גם שירותי לינה ושירותי הסעה.
  4.  טיסה אשר המריאה באיחור בשל שביתה או השבתה מוגנות, הנוסע עשוי להיות זכאי להשבת תמורה, למזון ומשקאות וכן לשירותי תקשורת.

  טיסה שמועד המראתה הוקדם:
  1. טיסה שמועד המראתה הוקדם ביותר מחמש שעות ולא יותר משמונה שעות, והנוסע קיבל הודעה על כך מישראייר או מסוכן הנסיעות, פחות מ-14 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, עשוי להיות זכאי להשבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.
  2. נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה הוקדם ביותר משמונה שעות, וקיבל הודעה על כך כאמור לעיל, עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי וכן להשבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.
  3. הפיצוי הכספי לא ישולם במקרים הבאים:
     (א) הטיסה הוקדמה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטת ישראייר, וגם אם היתה עושה כל אשר ביכולתה – לא היתה יכול למנוע את ביטול הטיסה בשל אותן נסיבות.
     (ב)  הטיסה בוטלה בשל שביתה או השבתה מוגנות.