• תקנון שימוש באתר האינטרנט של "נתור"

  אתר "נתור" מופעל ע"י ישראייר תעופה ותיירות בע"מ - מחלקת סיטונאות "נתור" (להלן - "נתור"). באתר מוצעים מגוון רחב של עסקאות, טיסות, חבילות נופש, טיולים מאורגנים, השכרת רכב ועוד שירותים בתחום התיירות (להלן: "השירותים"). השירותים המוצעים באתר "נתור" יכול שינתנו על ידי "נתור" ו/או על ידי ספקי שירותי תיירות אחרים עימם קשורה "נתור".

   

  כללי
  השימוש באתר "נתור" כפוף לתנאים המפורטים בתקנון שלהלן. התנאים הבאים במצטבר ו/או לחילופין, לפי העניין, יחולו על רכישת השירותים באתר זה מנתור מישראייר תעופה ותיירות בע"מ ו/או כל מי מטעמם אשר יקראו כולם בתנאים אלו "נתור". טרם ביצוע ההזמנה, נא קרא/י בקפידה את התנאים והנהלים המובאים להלן, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מעסקת המכר של השירותים של "נתור", שכן זכויותיך וחובותיך נקבעים על פיהם ואישור המשתמש בשולי התקנון (על ידי הקלדה על: "אני מסכים לאמור בתקנון") מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של הנוסע וכל מי מטעמו לכל האמור בתנאים אלו ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד "נתור" ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמה, אלא על פי המפורט בתקנון זה. לא תישמע כל טענה של נוסע כי לא קרא תנאים אלו ו/או כי לא הופנתה תשומת ליבו אליהם קודם ביצוע הזמנת השירותים. אנו רואים בפרסום תקנון זה, חלק חשוב במתן שירות טוב, שתכליתו למנוע פניות וטענות בדיעבד, אשר אינן מוצדקות וגורמות לכעסים ואי שביעות רצון אצל הנוסע. כל המידע המובא באתר זה לקוח מתוך פרסומי החברות ובתי המלון השונים. "נתור", ככל שהדבר ביכולתה הסבירה, בודקת את דיוקם של הפרסומים הנ"ל, אולם (בכפוף להוראות הדין) אין "נתור" אחראית לדיוקם המלא של הפרסומים כאמור. מובהר בזאת, כי הקריטריונים לדירוג השירותים, אמינותם וטיבם אינם אחידים ולא תמיד תואמים את אמות המידה המוכרות לנוסע. "נתור" אינה אחראית לכל מידע שהוא, שלא נמסר ו/או אושר על-ידה במפורש מראש ובכתב. ל"נתור" שמורה הזכות לשנות בכל עת, את האמור בתקנון זה וכל שינוי כאמור יהיה תקף ממועד הכללת השינוי באתר "נתור". התקנון המחייב לגבי כל הזמנה באתר הוא התקנון המופיע באתר "נתור", בעת ביצוע ההזמנה. משתמש שאינו מסכים לאמור בתקנון מתבקש שלא לבצע הזמנות באתר "נתור". תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר בו הוא מטעמי נוחות בלבד.
  המשתתף מסכים ומאשר לחברה להשתמש לכל צורכיה בתמונות בו צולם במסגרת הטיול. 

   

  אבטחת מידע ופרטיות 
  הפרטים האישיים שמוסר המשתמש בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שייבצע, יישמרו במאגר המידע של "נתור". "נתור" לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לצד שלישי זולת לספקי השירותים וזאת רק על מנת להשלים פעולות פנייה שביצע המשתמש באתר.
  "נתור" מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים וחדירות לאתר באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד "נתור" ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, חדירות ו/או שיבושים כאמור.

   

   

  תנאים ואחריות 
  ההרשמה באתר "נתור" נחשבת לבקשה כל עוד לא ניתן אישור של ספקי השירותים השונים לה תוך 72 שעות (או מועד אחר שיקבע בהסכמה בין הצדדים). ניתן אישור במועד, תיחשב הבקשה כמחייבת וביטולה יהיה כפוף לדמי ביטול המפורטים בהמשך.
  בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמנו השירותים. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, תוך 72 שעות, הבקשה אינה מחייבת. השירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק הזמן שנקצב לאישור ספקי השירותים, מחירם סופי בכפוף לשינויים כאמור להלן בפרק ביטול הזמנה. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי, יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירותים וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא דמי ביטול.
  אחריות חברות התעופה בעולם על פי הסכמי התקשרויות שונים, מוגבלת על פי אמנות בינ"ל וחוקים מקומיים. לפני הזמנת טיסה ב"נתור" מומלץ לקרוא את תנאי ההתקשרות של חברת התעופה האמורה לבצע את הטיסה. במידה והמשתמש מעוניין לקבל את תנאי ההתקשרות של חברת התעופה עמה הוא מיועד לטוס, ניתן לבקש מידע זה במשרדי "נתור", בתנאי שביצע את הזמנת הטיסה באמצעות אתר "נתור". תנאי ההתקשרות בין "נתור" לבין הנוסעים בטיסותיה (שכר וסדיר) הבינ"ל, מפורטים להלן בהמשך תקנון זה. במידה והשירותים המוזמנים על ידי המשתמש אינם שירותים המסופקים על ידי "נתור", תזמין "נתור" בעבור המשתמש את השירותים מאת ספקי השירותים השונים בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנת המשתמש. "נתור" מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת "נתור", אם יחולו אצל ספקי השירותים אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש. "נתור" ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך ששרת האתר נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים היכולים לפגוע במחשב ו/או בציוד אחר בשל כניסה לאתר. כמו כן אין "נתור" אחראית לנזק שייגרם מכישלון ו/או עיכוב בעת ניסיון להיכנס לאתר. "נתור" לא תישא באחריות לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע ו/או תתקיים באתר על ידי משתמש ו/או גורם אחר.

  שינוי השירותים והפסקתם 
  "נתור" רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר "נתור" והשימוש בשירותים המוצעים בו, לרבות את הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת. "נתור" רשאית לשנות מעת לעת את מבנה אתר "נתור" לרבות את מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר "נתור" ובשירותים והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. התמונות באתר "נתור" הינן להמחשה בלבד ואין הן מהוות התחייבות כלשהי מצד "נתור". מידע הנמצא באתר "נתור" מצד גורמים שלישיים, הינו באחריות אותם גורמים ואין "נתור" אחראית לאי התאמה ו/או להטעיה ו/או טעות ו/או מצג הכלולים בו אלא אם "נתור" ידעה או היה עליה לדעת על אי ההתאמה ו/או ההטעיה ו/או טעות ו/או מצג זה.

  תנאי שימוש באתר 
  כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף על שמו של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן, רשאי לרכוש השירותים באמצעות אתר "נתור". חברות האשראי הן: ויזה כ.א.ל, אמריקן אקספרס, לאומי ויזה, ישראכרט ומסטרקרד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הוא קבלת אישורה של חברת האשראי לעסקת הרכישה שעליה מתחייב המשתמש. אין להשתמש באתר זה לכל שימוש מלבד ביצוע הזמנה ורכישה של השירותים השונים ו/או קבלת מידע לגביהם.

   

  נוהל ההזמנה באתר "נתור" 
  במסך "ההזמנה" מלא את פרטי ההזמנה שנבחרה על ידך, את פרטי כרטיס האשראי שלך ואת הפרטים הנוספים הנדרשים בטופס ביצוע ההזמנה. כל טעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת יעד הטיסה, מס הכרטיסים ו/או כמות השירותים המוזמנים ו/או טעות בהקשת גילאי ושמות הנוסעים, תהיה באחריות המשתמש בלבד. "נתור" ו/או ספקי השירותים האחרים לא יישאו בכל אחריות כלשהי במישרין ו/או בעקיפין במידה והזמנת המשתתף לא תיקלט במערכת מכל סיבה שהיא ו/או לכל תקלה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש את השירותים באמצעות האתר. הקשת פרטי רכישה כוזבים, לרבות פרטי כרטיס אשראי שאינו בתוקף או שאין למשתמש באתר זכות להשתמש בו, מהווים עבירה פלילית. נגד משתמשים המוסרים פרטים כוזבים ינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו ל"נתור" ו/או למי מספקי השירותים האחרים ו/או למי מטעם אלו, שעקב ו/או בקשר למסירת הפרטים הכוזבים. "נתור" אינה מתחייבת כי הזמנתו של המשתמש תיענה על ידה ו/או על ידי ספקי השירותים האחרים ו/או כי תינתן לה עדיפות כלשהי על פני הזמנות אחרות לרבות מאוחרות יותר.

   

  נוהל טיפול ואישור הזמנה
  הזמנות שנעשו באתר "נתור" בימי חול בין השעות 08:00 ל-18:00, יקבלו תשובה במהלך אותו יום פעילות.
  הזמנות שנעשו באתר "נתור" בימי חול בין השעות 18:00 ל-20:00, יקבלו מענה במהלך יום הפעילות שלמחרת או באותו היום במידת האפשר.
  הזמנות שנעשו באתר "נתור" בימי חול בין השעות 20:00 ל-08:00 ביום שלמחרת, יקבלו תשובה במהלך יום הפעילות שלמחרת.
  הזמנות שנעשו באתר "נתור" בימי ששי וערבי חג בין השעות 08:00 ל-13:00, יקבלו תשובה במהלך אותו יום פעילות.
  הזמנות שנעשו באתר "נתור" בימי ששי וערבי חג בין השעות 13:00 ל-15:00, יקבלו תשובה ביום ראשון או לאחר החג. במידת האפשר, יקבלו תשובה במהלך יום הפעילות עד לשעה 15:00.
  הזמנות שנעשו באתר "נתור" בשבת וחג, יקבלו תשובה במהלך יום העסקים הקרוב .
  אישור ההזמנה יעשה על ידי מוקדן השירות טלפונית או באמצעות פקסימיליה או באמצעות אי מייל, על פי הפרטים שמסר המשתמש בעת ביצוע ההזמנה באתר "נתור". ההזמנה תיחשב כהזמנה שנקלטה, רק כאשר חזר מוקדן השירות אל הלקוח ואישר את קליטת ההזמנה.
  לתשומת לב המשתמש, ההזמנה נחשבת כבלתי חוזרת עם אישורה על ידי המוקדן והספקים לכן תהיה כפופה לדמי הביטול כמפורט להלן בהמשך התקנון. לתשומת לב המשתמש, הינך מתבקש לחתום על טופס אישור העסקה ולשלוח צילום כרטיס אשראי ותעודת זהות של בעל כרטיס האשראי.

   

  מחיר וביצוע התשלום באתר 
  המחירים המפורסמים באתר "נתור" הינם מחירים משתנים, בהתאם למדיניות המחירים של "נתור". מחירים הנקובים במטבע חוץ, יגבו על פי השער העברות והמחאות גבוה של אותו מטבע לפי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל. החיוב בגין התשלום יעשה רק לאחר אישור ההזמנה על ידי "נתור". לאחר ביצוע ההזמנה, נמצאת ההזמנה בתהליך בקשה עד לאישור סופי מול הספקים השונים. האישור הסופי להזמנה יינתן על ידי מוקדן "נתור". במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר "נתור" לבין המחירים הקיימים במועד ההזמנה, יהיה המחיר שיומצא למזמין על ידי מוקדן "נתור" המחיר הקובע. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי, יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב. המחירים הנקובים באתר "נתור" רלוונטיים להזמנה מקוונת דרך האתר בלבד ולא בהזמנה טלפונית או בהזמנה פנים אל פנים.

  זכאות להנחה 
  משתמש שיירשם כלקוח הזכאי להנחה הנובעת מגילו, יהיה עליו להציג תעודה המאשרת את זכאותו להנחה. משתמש שלא תהיה בידיו תעודה מתאימה, ייגבה ממנו ההפרש באמצעות חיוב הלקוח במעמד ההתייצבות לקבלת השירותים שבגינם נדרשה ההנחה או בכל מועד אחר באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר ו/או בכל אופן אחר. ברכישות באמצעות אתר "נתור" לא יוקנו הנחות כלשהן, לרבות הנחות עקב השתייכות לקבוצת פרופיל מסוימת ו/או מועדון כלשהו למעט אלה המפורטות במפורש באתר "נתור", אם מפורטות.

  קבלת מסמכי נסיעה 
  על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מ"נתור", ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, שובר מלון, שובר השכרת רכב, שובר העברות וכיו"ב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.

   

  דמי ביטול/שינוי הזמנה 
  במקרה שנוסע יבטל את הזמנתו או לחלופין יבקש לשנות את תאריכי השירותים שהוזמנו באתר "נתור", יחולו דמי ביטול, לפי העניין, כמפורט להלן בהתאם למועדים והשיעורים מן התמורה כדלקמן (ואלו לא יוחזרו לנוסע):
  ימי עסקים - ימים ראשון עד שישי (שאינם חג או שבת) בין השעות 09:00 ל-16:00 בלבד (מלבד שישי וערבי חג שהינם עד השעה 12:00). הודעת הביטול/שינוי תיעשה בכתב בלבד ל"נתור" ע"י הנוסע. נוסע אשר לא יופיע לאיזה מהטיסות או ימנע משימוש באיזה מהשירותים או יפסיק השתתפותו באיזה מהשירותים לאחר מועד היציאה, מכל סיבה שהיא, יחויב בתשלום דמי ביטול בשיעור של 100% ממחיר השירותים. במקרה והוסדרה לנוסע אשרת כניסה, יחול התשלום עבור הסדרת האשרה על הנוסע. התנאים המצוינים לעיל מתייחסים אך ורק להזמנות שבוצעו באתר "נתור".
  "נתור" ממליצה למשתמש באתר "נתור" לבטח עצמו על חשבונו מרגע ביצוע ואישור ההזמנה, בביטוח אישי מקיף ונרחב הכולל ביטוח דמי ביטול הזמנה, ביטוח רפואי וביטוח מטען וכן על בדיקת תנאי אותם ביטוחים.

   

  דמי ביטול טיולים מאורגנים
  ראה פירוט תנאים כלליים בטיולים מאורגנים  בקובץ מצורף

  תנאים ודמי ביטול - חבילות וטיסות לחו"ל:

  ראה פירוט תנאים ודמי ביטול - חבילות וטיסות לחו"ל בקובץ מצורף

  תנאים ודמי ביטול - טיסות ישראייר סדירות לחו"ל:

  ראה פירוט תנאים ודמי ביטול - טיסות ישראייר סדירות לחו"ל בקובץ מצורף

  דמי ביטול טיולים בשביל הזהב:

  ראה פירוט תנאים כלליים בטיולים מאורגנים לגיל הזהב בקישור מצורף


  ביטול עסקת מכר רגיל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
  מזמין שירותי תיירות (שאינו לקוח עסקי) רשאי לבטל את העסקה שביצע, ובלבד שהביטול ייעשה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם, ולפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות (ימים ש"אינם ימי מנוחה" משמעם – ימי עסקים שהינם ימי חול לא כולל שבת וחגים). ביטל הנוסע את ההתקשרות כאמור, ובכפוף להצגת הוכחה המעידה על עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום, תשיב החברה לנוסע, בתוך 7 ימי עסקים- את התמורה ששילם בניכוי דמי ביטול שלא יעלו על 5% ממחיר העסקה לנוסע או 100 ש"ח לנוסע, לפי הנמוך מבניהם, ואם העסקה נעשתה בכרטיס אשראי אז יחויב הנוסע גם בתשלום שנגבה מהחברה בעד סליקת כרטיס האשראי (בתנאי שהחברה תוכיח כי אכן נגבה ממנה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה),
  זכות הביטול בעסקת מכר רגיל כאמור, לא תחול לגבי שירותים המתבצעים במלואם מחוץ לישראל, לרבות, טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל ואשר סופקה באמצעות חברת תעופה אחרת. כמו גם, לא תחול זכות הביטול על עסקה ששולמה בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.
   
  ביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
  "עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.
  "שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.
  בהתאם לסעיף 14ג(ג) ולסעיף 14 ג(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן, בעסקאות מכר מרחוק רשאי המזמין (שאינו לקוח עסקי) לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ההתקשרות בעסקה או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים על העסקה, לפי המאוחר, ובמקרה של תושב ותיק/עולה חדש/אדם בעל מוגבלות, שמתקיימים לגביו כל התנאים המפורטים בסעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן, בתוך 4 חודשים מהמועד האמור, ובלבד שמועד ביטול העסקה אינו חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (לעניין זה "ימים שאינם ימי מנוחה" משמעם - ימי עסקים שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג).
  במקרה של ביטול לפי הוראות אלה, יוחזר לנוסע בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול אצל החברה, אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, זולת, דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה לכל נוסע או 100 ש"ח לנוסע, לפי הנמוך מבניהם (להלן – "דמי ביטול מופחתים"), והחברה תבטל את חיוביו הנוספים של הנוסע בשל העסקה (ככל שקיימים).
  ואולם, בתקופות הביטול המנויות לעיל (14 יום או 4 חודשים לפי העניין שלא נופלים בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות), וככל שהביטול נבע מאי התאמה מהותית בין השירות לפרטים המהותיים שנמסרו לגביו בכתב או כתוצאה מהפרת התחייבות מהותית על ידי החברה, לא יגבו דמי הביטול המופחתים.
   
  דרכי ביטול
  בביטול שנעשה מכוח הוראות חוק הגנת הצרכן, הודעה בדבר ביטול עסקה שעניינה שירותי תיירות, תימסר לחברה באחת הדרכים הקבועות בסעיף 14(ט) לחוק הגנת הצרכן, היינו: בדואר רשום, בדואר אלקטרוני, בפקסימיליה, באמצעות האתר או בעל פה. בהודעת הביטול יפרט הנוסע את שמו המלא, מספר הזהות שלו ומספר ההזמנה, ואם הודעת הביטול נמסרה בעל פה, אז ימסור לנציג גם את פרטי התשלום עבור העסקה שביטולה מתבקש.
  ככל שמסר הנוסע הודעת ביטול כאמור, יימסר לו אישור על הביטול, הכולל את מספר הודעת ביטול, ובלעדיו לא ייכנס הביטול לתוקף.
  יוער, כי האמור בפרק זה כפוף לנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בחוקים הרלוונטיים לעסקה והתקנות על פיהם, שיהיו בתוקף במועד ההתקשרות או הביטול. 

  זיכויים והחזרים

  נוסע אשר יפסיק את השתתפותו במהלך קבלת השירותים שהזמין, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו על ידו. לאחר יציאת הנוסע מהארץ לא יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא עבור כל חלק של השירותים או אירוע בו לא השתתף הנוסע, לרבות טיסה, ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון, ימי השכרת רכב וכיו"ב. סוכני "נתור" ו/או נציגיה ו/או שלוחיה ו/או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים המפורטים לעיל.

   

  אשרות ודרכונים 
  באחריות הנוסעים (כולל קטינים) - להצטייד בדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ, באופן שיכסה את תקופת השהות בחו"ל, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות לכל מדינה אשר במסלול הנסיעה, וכן לציין בפני "נתור" אם ברשותם דרכון שאינו ישראלי. 
  חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, הינו באחריות הנוסע בלבד, אלא אם מסר זאת לטיפול "נתור" המטפלת בהזמנתו. תשומת לב הנוסע מופנית לעובדה, כי במדינות שונות (כדוגמת ארה"ב, תאילנד וכד') תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת. על הנוסע לשים לב לתקופת השהייה המותרת הניתנת לו. הדבר נקבע על-ידי רשויות ההגירה רק בעת כניסתו למדינה. השירות ניתן לבעלי דרכון רשמי רגיל בלבד. חובה על כל מחזיק תעודה מסוג אחר, כגון תעודת מעבר (LAISSEZ PASSER) ו/או כל מסמך אחר, לדווח על זאת מראש ל"נתור" בטרם לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול. אין "נתור" אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי טיפול באשרות מתאימות, טרם יציאתו מהארץ או בחו"ל או יציאתו בדרכון מוגבל, או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא, לרבות סירוב להנפיק אשרה בשל היות הנוסע אורח של מדינה עוינת, האמורה להנפיק אשרה. באחריות הנוסע לוודא כי אכן ברשותו דרכון בתוקף ו/או ויזה לחו"ל ו/או כל מסמך דרוש אחר (כמו במקרה של נוסעת בהריון) - הוצאתם, לרבות תשלום האגרות ותוקפם באחריות הנוסע בלבד. הנפקות האשרות ובדיקתן הינן באחריות הנוסע בלבד, כל הוצאה ו/או נזק הנגרמים בגין דרכון שלא בתוקף ו/או אשרות כניסה לא תקינות, המונעות כניסת הנוסע למדינה כלשהי, תחול על הנוסע בלבד. נזקים שגרם כאמור הנוסע לחברת התעופה, ישולמו על ידו מיידית עם דרישתה הראשונית של "נתור" לכך. בנוסף ומבלי לפגוע במחויבותו הנ"ל של הנוסע, תהיה "נתור" רשאית לגבות סכומים אלו באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר המשתמש ו/או בכל אופן אחר. מבוגר הטס עם ילד קטין שאיננו ילדו שלו ואפילו וקיימת שייכות משפחתית, חייב להציג בדלפקי הבידוק לטיסה מסמך נוטריוני המאשר כי הורה הילד יודע ומאשר את הטסת הילד עם הנוסע המבוגר הנ"ל, אחרת לא יתקבלו לטיסה. תשומת לב הנוסע מופנית לכך שהתנאים האמורים לעיל לעניין אשרות ודרכונים הינם תנאים בסיסיים לאפשרות הנוסע לרכוש את השירותים מ"נתור" ואין בילתם.

   

  מידע כללי לגבי טיסות 
  הטיסות המוזמנות מתבצעות על ידי חברות תעופה שונות, הן בטיסות שכר - אשר מטבען עשויים להיות בהן, לאחר ביצוע ההזמנה, ביטולים, עיכובים, איחורים ושינויים בנתיב ו/או ביעד ו/או במספר הטיסה ו/או בחברת התעופה של הרגע האחרון - והן בטיסות סדירות. 
  הטיסות מבוצעות על-ידי המוביל האווירי (חברת התעופה) בהתאם לתנאיו ובאחריותו, לרבות אחריותו לעיכובים, שינויים, הקדמות, ביטולים ואובדן/עיכוב או נזק לכבודה על פי כל דין, לרבות מגבלות על אחריות זו כולל מגבלות מכח אמנת ורשה. תשומת לב הנוסע מופנית אל תנאי חוזה התובלה המפורטים על גב כרטיס הטיסה ו/או באתר האינטרנט של המוביל האווירי. כמו כן ניתן לקבל את תנאי חוזה התובלה במשרדי המוביל האווירי. אובדן או נזק למטען ותכולתו בטיסה או בהליכים השונים בנמלי התעופה, אינם בכל מקרה באחריות "נתור".
  על הנוסע חלה חובת התייצבות לדלפקי הבידוק לטיסה בשדה התעופה, ביציאה או בחזרה לפי העניין, לפחות 3 שעות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה. "נתור" לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצב במועד הנדרש לטיסה.
  על הנוסע חלה חובת אשרור הטיסה חזרה 72 שעות לפני מועד החזרה הנקוב בכרטיס הטיסה. על הנוסע האחריות למסור מספר טלפון בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות לשינויים לסוכן הנסיעות המטפל בטרם הנסיעה ו/או לחברת התעופה או ספק השירותים בחו"ל בזמן האשרור. "נתור" לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצב במועד הנדרש לטיסה. הושבת ושיבוץ הנוסעים במטוס הינם באחריותה הבלעדית של חברת התעופה ואין "נתור" יכולה להתחייב למושב זה או אחר ו/או להושבת נוסעים מאותה משפחה ביחד במטוס, גם אם הועברה בקשה מראש על כך ע"י הנוסעים. בחלק מחברות התעופה, קבלת ארוחה במטוס או הטסת כבודה במטוס מותנית בתשלום נוסף ע"י הנוסע ישירות לחברת התעופה. "נתור" תהיה רשאית להעביר נוסעים מטיסה של חב' תעופה אחת לטיסה של חב' תעופה אחרת ו/או לשנות את זמן הטיסה. לא תמיד הטיסות הן ישירות ולעתים כלולות בנתיבי הטיסות נחיתות ביניים והחלפת מטוסים. יתכנו מקרים בהם עקב הרשמת יתר לטיסה על-ידי חברת התעופה ו/או ספק הטיסה (דבר שאינו בשליטת "נתור"), יאלץ הנוסע לטוס בטיסה שונה מזו של שאר הנוסעים בהזמנה. חלק מטיסות החזרה ארצה הינן בשעה מאוחרת שמאפשרת שהות נוספת בחו"ל. גם במקרים כאלה פינוי החדרים במלון יהיה עד השעה 10:00 בצהרי אותו היום (ראה פרק "מידע כללי לגבי בתי מלון" לעיל). קיימת אפשרות בכפוף ליכולת המלון, לאפשר לנוסע שיחפוץ בכך להמשיך ו"להחזיק" בחדרו תמורת תשלום נוסף ישירות למלון עד לשעת היציאה. סוכן נסיעות/נוסע שימסור בעת ביצוע ההזמנה מידע שגוי על גילו של ילד על מנת לקבל מחיר מוזל יותר, יחויב במקום עבור ההפרש במחיר מלא על פי מחירון חברת התעופה, ללא אפשרות לקבלת החזר. נוסעת בהריון מחויבת באישור רופא המאשר לה לטוס ובכל מקרה העלתה לטיסה כפופה לאישור חברת התעופה ועל הנוסעת לברר מראש לפני ביצוע ההזמנה תנאי חברת התעופה בנוגע להטסת נוסעת בהריון. מחיר כרטיס טיסה לתינוק מתחת לגיל שנתיים הינו בין 70$ ל-350$ (תלוי ביעד) ללא זכות למושב ו/או עריסה ו/או מטען ו/או שירות כלשהו הניתן ע"י חברת התעופה. אין אפשרות להזמין ארוחות כשרות, מלבד בטיסות מסוימות ובאחריות חברות התעופה, וזאת גם אם "נתור" נתבקשה לכך מראש.

  תנאי חוזה התובלה האווירית
  1. בחוזה זה "כרטיס" משמעותו כרטיס נוסע וכרטיס כבודה זה, ובמקרה של כרטיס אלקטרוני, ככל שהדבר ישים, תכנית טיסה/‏קבלה זאת, שהתנאים וההודאות מהווים חלק הימנו, "תובלה" משמעותה זהה עם "הובלה" ו"הולכה", "מוביל" משמעותו כל המובילים, המובילים או המתחייבים להוביל את הנוסע או את כבודתו לפי חוזה זה או לבצע כל שרות אחר אגב תובלה אווירית כזאת. "אמנת ורשה" משמעותה האמנה לאיחוד כללים מסוימים בדבר תובלה אווירית בינלאומית, שנחתמה בורשה ב-12 באוקטובר 1929, או אמנה זו כפי שתוקנה בהאג ב-28 בספטמבר, 1955, הכל לפי הישים מביניהם.
  2. תובלה על פי חוזה זה כפופה לכללים ולהגבלות הנוגעים לאחריות כפי שנקבעו באמנה, מלבד אם תובלה כזאת איננה "תובלה בינלאומית" כמוגדר באמנה.
  3. במידה והדבר לא יהיה בסתירה עם ההוראות הנכללות לעיל, כל תובלה ושירותים אחרים המבוצעים ע"י כל אחד מהמובילים כפופים אל: (1) התנאים הנכללים בכרטיס זה (2) תעריפים ישימים (3) תנאי התובלה והתקנות המתייחסות אליהם של המוביל, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאים אלא (ואשר עפ"י בקשה ניתנים לעיון במשרדי המוביל), מחוץ לתובלה בין מקום בארצות הברית או בקנדה וכל מקום מחוץ למדינות אלה, שעליה יחולו התעריפים התקפים בארצות אלה.
  4. שמו של המוביל יכול להיות מצוין בכרטיס בקיצור, השם המלא וקיצורו רשומים בתעריפים בתנאי התובלה, בתקנות ובלוחות הזמנים של המוביל. כתובתו של המוביל תהא נמל התעופה של מקום היציאה המצוין בכרטיס מול הקיצור הראשון של שם המוביל, מקומות החניה המוסמכים הם אותם המקומות המפורטים בכרטיס זה או הנקובים בלוחות הזמנים של המוביל במקומות חניה רשומים בקו המסע של הנוסע, תובלה שיש לבצע לפי חוזה זה ע"י כמה מובילים בזה אחר זה, תראה כמבוצעת על ידי מוביל אחד.
  5. מוביל אווירי המוציא כרטיס לתובלה על הקו של מוביל אווירי אחר, עושה כן בתור שלוחו של אותו מוביל אחר.
  6. כל פטור מאחריות או הגבלת אחריות של המוביל יחול על שלוחיו, עובדיו ונציגיו של המוביל וכל איש שבכלי הטייס שלו משתמש המוביל לצרכי תובלה, שלוחיו, עובדיו ונציגיו.
  7. כבודה רשומה המובלת בתובלה בינלאומית תימסר למחזיק בכרטיס הכבודה. במקרה של נזק לכבודה יש להגיש תלונה בכתב למוביל. מייד לאחר גילוי הנזק ולכל המאוחר תוך שבעה ימים מיום הקבלה. במקרה של איחור, יש להגיש תלונה תוך 21 יום מיום מסירת הכבודה. ראה תעריפים או תנאי תובלה המתייחסים לתובלה שאינה בינלאומית.
  8. כרטיס זה יפה לתובלה לתקופה של שנה אחת מיום הוצאתו, מלבד אם נאמר אחרת בכרטיס זה, בתעריפים, תנאי התובלה או התקנות המתייחסות אליהם של המוביל. תוקף הכרטיס כפוף לתשלום מחירו. דמי התובלה בגין התובלה, בהתאם לכרטיס זה, כפופים לשינוי לפני התחלת התובלה. המוביל זכאי לסרב לבצע את התובלה, באם לא שולמו דמי התובלה הישימים. במידה וכרטיס זה הוצא עבור טיסת שכר, כרטיס זה יהיה תקף אך ורק לטיסה הספציפית שבגינה הוצא.
  9. המוביל מתחייב לעשות את מיטב המאמצים להוביל את הנוסע ואת הכבודה בזמן מתקבל על הדעת. המוביל אינו ערב לזמנים הנקובים בלוחות הזמנים או בכל מקום אחר והם אינם מהווים חלק מחוזה זה. הזכות בידי המוביל, ללא הודעה, להשתמש במובילים או בכלי טייס, ממלאי מקום ובמקרה של צורך לשנות או להחסיר כל מקום נחיתה הנקוב בכרטיס. לוחות הזמנים ניתנים לשינוי ללא הודעה. המוביל איננו מקבל על עצמו כל אחריות לתובלה מקשרת.
  10. הנוסע חייב למלא אחרי דרישות נסיעה ממשלתיות, להמציא את מסמכי היציאה, הכניסה וכל מסמך דרוש אחר ולהגיע לנמל התעופה בזמן הנקוב ע"י המוביל או באם אין זמן קבוע לכך, בעוד מועד המאפשר את השלמת סידורי היציאה.
  11. אין לכל עובד או נציג של המוביל כל סמכות לשנות כל הוראה מהוראות חוזה זה או לוותר עליה.
  12. המוביל לא ישא באחריות לנזק בגין איחור בביצוע תובלת נוסעים ואו תובלת כבודה כמפורט באמנת ורשה על תיקוניה.
  13. במקרה והתעוררה בעיה בדבר טעינת כלי הטיס למעלה מהמידה - המוביל יחליט לפי שיקול דעתו המוחלט, מי הם הנוסעים ואילו הם החפצים אשר יובלו ומי הם הנוסעים ואילו החפצים אשר לא יובלו באותה טיסה. הזכות בידי הנוסע שהובלתו עצמו נדחתה כאמור לבטל את הכרטיס ולקבל את דמי התובלה בחזרה.
  14. ישראייר צ'רטר ו/או המוביל אינם מקבלים על עצמם את האחריות להעלמו, אובדנו או גניבתו של כרטיס הטיסה וכרטיס הכבודה הרשומה והנוסע לא יהיה זכאי לקבל כרטיס נוסע ו/או כרטיס כבודה אחר במקום אלו שאבדו או נגנבו או לכל זכות ואו תמורה בגינם.

   

  תוספת לתנאי חוזה התובלה אווירית
  1. א. כרטיס טיסה זה הוא לטיסת שכר האמורה להתבצע על ידי המוביל האווירי ששמו נקוב בשובר התובלות (להלן "המוביל") עבור המארגן (השוכר) כמשמעותו בתקנות בדבר טיסות שכר כפי שהן בתוקף מזמן לזמן בישראל, אשר שכר את קיבולת המטוס או מקצתה, כעוסק עצמאי ולא כסוכן של המוביל.
  ב. כרטיס טיסה זה ותובלת הנוסע על פיו, כפופים לתנאי החוזה שבין המוביל מצד אחד והמארגן (השוכר) מצד שני.
  ג. הנוסע רכש את הזכות לתובלה מאת המארגן (השוכר) לפיכך, המוביל אינו אחראי עבור מילוי התחייבויות המארגן (השוכר) כלפי הנוסע או מעשיו או למחדליו של המארגן (השוכר) מלבד אם חלה אחריות כזו על המוביל בהתאם לתנאי החוזה שבין המוביל לבין המארגן (השוכר) או על פי דין.
  ד. המארגן: ישראייר צ'רטר (1994) בע"מ ו/או ישראייר אינטרנשיונל שותפות מוגבלת.
  2. למרות האמור בסעיף 8 של תנאי החוזה המצוינים בכרטיס טיסה זה, כרטיס טיסה זה יפה לתובלה למועדים ולטיסות הנקובים בו בלבד, או למועדים ולטיסות כפי ששונו ע"י המארגן או נציגו.

   

  הודעה 
  אם מסע הנוסע כולל מקום יעוד סופי או מקום חניה במדינה אחרת מזו של מדינת היציאה, אמנת ורשה עשויה להיות ישימה והאמנה מסדירה ובמרבית המקרים מגבילה את אחריותו של המוביל במקרה מות או חבלה גופנית וכן במקרה של אובדן או נזק לכבודה. ראה גם הודאה הנושאת את הכותרת "הודעה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בדבר הגבלת אחריות" ו"הודעה בדבר הגבלת אחריות לכבודה".

   

  הודעה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בדבר הגבלת אחריות 
  ניתנת בזה הודעה לנוסעים בטיסה שמקום היעוד הסופי או מקום חנייה בה נמצא בארץ אחרת ולא בארץ היציאה, כי הוראות אמנה הידועה בתוך אמנת וורשה עשויות לחול על כל הטיסה, לרבות קטעים שכולם בתוך ארץ היציאה או היעוד. בשביל נוסעים כאלה שטיסתם אל ארה"ב, מארה"ב או עם מקום חניה מוסכם בתוך ארה"ב, האמנה וחוזי תובלה מיוחדים הנכללים בתעריפים החלים על הטיסה, כוללים תנאי שלפיו אחריות של מובילים מסוימים שהם צדדים לחוזים מיוחדים אלה, בגין מות או פציעה אישית של הנוסעים מוגבלת במרבית המקרים לדמי נזק מוכחים אשר לא יעלו על 75,000$ ארה"ב לנוסע וכי האחריות עד לגבול הנ"ל לא תהיה תלויה ברשלנות המוביל. בשביל נוסעים כאלה אשר טסים באמצעות מוביל שאיננו צד לחוזים מיוחדים אלה או אשר אינם טסים אל ארה"ב, מארה"ב או עם מקום חניה מוסכם בתוך ארה"ב, אחריות המוביל בגין מות או פציעה אישית של נוסעים מוגבלת במרבית המקרים ל-10,000$ ארה"ב או 20,000$ ארה"ב בקרוב. שמות המובילים שהינם צדדים לחוזים מיוחדים אלה עומדים לרשות הנוסע בכל משרדי הכרטוס של מובילים כאלה וניתנים לעיון פי בקשה. בדרך כלל ניתן להשיג כסוי נוסף על ידי קניית ביטוח מחברה פרטית. הגבלת אחריותו של המוביל לפי אמנת וורשה או לפי חוזי תובלה מיוחדים כאלה איננה פוגעת בביטוח כזה. לשם אינפורמציה נוספת נא להיוועץ בחברת התעופה או בנציג חברת הביטוח.

   

  הודעה בדבר הגבלת אחריות לכבודה 
  נוסע/ת יקר/ה,
  ישנם מקרים בהם נגרם אובדן או נזק לכבודה בטיסה ואנו מצטערים באם חווית אי נוחות בעקבות האירוע הנ"ל.
   במקרה של אובדן או נזק לכבודה או הפרדה ביטחונית או השארת פריט בתא הנוסעים של המטוס בטיסות ישראייר בינלאומיות, על הנוסע לדווח על כך במיידית לאחר הנחיתה במחלקת אבידות ומציאות אשר בשדה התעופה עוד לפני צאתו משדה התעופה ולמלא דוח בנושא. בשדה התעופה בן גוריון ימולא הדוח במחלקת אבידות ומציאות של חברת לאופר ובשאר יעדי ישראייר בעולם ימולא הדוח במחלקת אבידות ומציאות  המייצגת את ישראייר בשדה התעופה. על הנוסעים המתקשרים מחו"ל לדווח על אובדן כבודה, יש לפנות למחלקת אבידות ומציאות  של חברת לאופר לשם בירורים לטלפון: 972-3-9754072 או 
  לפקס: 972-3-9754218 ולקבל מהם עדכון שוטף.
   במקרה של פנייה בכתב בגין אובדן או נזק לכבודה בטיסת ישראייר בלבד יש לצרף אליה את המסמכים הבאים:
  א. כרטיס טיסה. 
  ב. תוויות כבודה. 
  ג. כרטיס עליה למטוס. 
  ד. דוח נזק או אובדן שמולא בשדה התעופה. 
  ה. כל מסמך נוסף התומך בפנייה.
  ו. חשוב לציין בפנייה פרטי ההתקשרות של הנוסע (טלפון, פקס, כתובת).
  במקרה של נזק לכבודה רשומה בטיסת ישראייר, תוגש למחלקת פניות לקוחות של ישראייר תלונה בכתב תוך 7 ימים מהמועד בו הכבודה הועמדה לרשות הנוסע. במקרה של אובדן כבודה רשומה בטיסת ישראייר, תוגש למחלקת פניות לקוחות של ישראייר תלונה בכתב תוך 21 ימים מהמועד בו הכבודה הועמדה לרשות הנוסע.חברת ישראייר לא תישא באחריות לכל נזק לכבודה, אובדן כבודה או איחור בהגעת הכבודה כאמור, אם לא תוגש למחלקת פניות לקוחות של ישראייר תלונה בכתב תוך המועדים הנקובים לעיל.
   פנייה למחלקת פניות לקוחות של ישראייר מתבצעת באמצעות טופס פנייה אותו ניתן להוריד בלחיצה כאן. יש למלא טופס זה ואליו יש לצרף כל נספח רלוונטי נדרש כדוגמת: טפסים שהונפקו, טפסים חתומים, קבלות, כרטיס טיסה, כרטיס עליה למטוס, תווית כבודה, טופס אובדן/נזק לכבודה, פרסומים על פיהם נעשתה ההזמנה, תכתובת וכד'.
   פנייה בכתב ניתן לשלוח באחד מהאמצעים הבאים:
   כתובת דואר: ישראייר תעופה ותיירות בע"מ,רח' יצחק רבין 33 גבעתיים מיקוד: 
  5348303 .


  פקס: 03-7969213.
   מייל:service@israir.co.il  
   מענה טלפוני לבירור מצב פנייה קיימת ניתן בימים א' עד ה' בין השעות 10.00-14.00 (לא כולל בחגים) בטלפון 03-5115577.
  פניות בנושא אובדן ו/או נזק לכבודה בטיסות שישראייר אינה המוביל האווירי, יש להפנות ישירות לחברת התעופה עימה בוצעה הטיסה.
   נשמח לעמוד לשירותכם, לטפל ולתת מענה לפנייתכם.  

   

  הודעה על הטלת מסים אגרות והיטלים ע"י רשויות ממשלתיות 

  מחיר הכרטיס יכול שיכלול מסים, אגרות והיטלים המוטלים על הובלה אווירית ע"י רשויות ממשלתיות. המסים, האגרות וההיטלים האמורים יכולים להוות חלק משמעותי מעלות התובלה האווירית וכלולים במחיר הכרטיס או מופיעים בנפרד במשבצת הנושאת כותרת "מס אגרה היטל" בכרטיס זה. יתכן גם שהנוסע יתבקש לשלם מס, אגרה, או היטל שטרם נגבה בעת הנפקת הכרטיס. ההודעה שלהלן אינה חלה לגבי כרטיסים שנמכרו בארצות הברית לתובלה שמקום המוצא שלה הוא בארצות הברית חלה.

   

  אי העלאת נוסע לטיסה עקב רישום יתר 
  במדינות בהן קיימות תקנות בדבר פיצוי במקרים של רישום יתר, מפעילים המובילים האוויריים תכניות פיצוי לנוסעים שבידם הזמנת מקום מאושרת לטיסה ואשר נמנע מהם לעלות לאותה טיסה בגלל אי זמינות של מושבים, שנגרמה עקב רישום יתר. פרטים בדבר תכניות אלה ניתן לקבל במשרדי המוביל האווירי. המובילים האוויריים עשויים לבצע רישום יתר על מנת לצמצם את ההשלכות של אי התייצבות לטיסה וכדי לאפשר מסירת מקומות לנוסעים שבאופן אחר לא הייתה אפשרות להקצות להם מקום בטיסה הרצויה להם.

  העברות
  העברות הנוסע משדה התעופה למלון ובחזרה מתבצעות באמצעות אוטובוס מאסף ועל כן יתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף/הורדת נוסעים נוספים בבתי מלון שונים ו/או עומסי תנועה אשר עליהם אין ל"נתור" כל שליטה. בחלק מבתי המלון אין באפשרות ההסעות להוריד/לאסוף את הנוסעים מפתח בית המלון ולכן יורד/יאסף הנוסע בקרבת בית המלון. אוטובוס האיסוף משדה התעופה למלון ובחזרה לא ימתין לנוסעים מאחרים, ונוסע שלא יגיע בזמן להסעה יישא בתוצאות ובהוצאות עקב כך. יודגש כי על הנוסע לוודא מראש לפני טיסת החזור מחו"ל ברשימת איזו טיסה שמו מופיע ולאיזו שעת הסעה הינו רשום. "נתור" אינה יכולה להיות ואינה אחראית לגבי תקינות תחזוקת האוטובוסים ואיכות השירות בהם. אין "נתור" מתחייבת כי האוטובוס יהיה ממוזג ו/או כי המיזוג יפעל ו/או יהיה תקין. האוטובוסים המקומיים המשמשים להעברות אינם מותאמים לנוסעים הנדרשים לכיסא גלגלים, ולכן על הנוסע להודיע מראש ל"נתור" בעת ביצוע ההזמנה בכל מקרה בו יש צורך בהזמנת רכב המותאם לנוסע הנדרש לכסא גלגלים, על מנת שיוזמן לנוסע רכב כזה שעליו תחול תוספת תשלום נוספת על הנוסע.

  סיורי בחירה
  סיורי הבחירה נמכרים ומבוצעים על ידי ספקים מקומיים ו/או נציגים מטעמם, אינם כלולים במחיר השירותים וכרוכים בתשלום נוסף ישירות לספק המקומי (או לנציגים מטעמו) שמארגן סיורים אלו. ל"נתור" אין כל חלק בסיורי בחירה אלו והיא אינה נושאת באחריות מכל מין וסוג שהוא בגין סיורי בחירה אלו ו/או לכל הקשור לגביהם.

   

  מידע כללי לגבי בתי מלון 
  פרטי המלון המבוקש הינם בגדר בקשה בלבד ו"נתור" אינה מחויבת בהם, כל עוד לא נתקבל אישורו הסופי של ספק השירותים. במידה ולא יתקבל אישור של המלון המוזמן, יוצעו אלטרנטיבות שונות. מיד עם קבלת האישור תימסר לנוסע הודעה על כך. במידה והנוסע מתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00, יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה ובמידה ולא תימסר הודעה מראש, לא תישא "נתור" באחריות כלשהי במידה ולא ישמר חדר עבור הנוסע. כמו כן, הנוסע יכול להודיע מראש בעצמו למלון שפרטיו רשומים בשובר שקיבל מ"נתור". נוסע אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן שיגרום הגעה מאוחרת, ייקח על עצמו להודיע על כך ישירות למלון תוך לקיחת שם העובד/ת בקבלה, להם נמסרה הודעה לגבי הגעה מאוחרת. דרוג בתי המלון נקבע על-ידי רשויות התיירות המקומיות ו/או ספקים מקומיים (כך לדוגמא כפי שקיים באנגליה), על-פי הקריטריונים המקובלים באותו מקום. "נתור" תעשה כל שביכולתה לאכסן את הנוסע בבית המלון שהוזמן לפני היציאה, אולם יתכנו שינויים בשל הזמנת יתר שביצע בית המלון. במקרה כזה שומרת "נתור" לעצמה את הזכות להסדיר מלון חלופי באזור או לעתים מחוץ לאזור. במקרה שכזה, יהיה בית המלון ברמה דומה לזה שהוזמן. ברם, מודגש בזאת כי זהות בית המלון, להבדיל מרמתו המובטחת, איננה חלק מהתחייבות "נתור", מאחר ויתכנו שינויים של "הרגע האחרון" גם לאחר יציאת הנוסע מסיבות שאין ל"נתור" שליטה עליהן. "נתור" תיידע את הנוסע, ככל האפשר, בדבר כל שינוי כאמור, עם היוודע לה הדבר. במקרה של העברה למלון בדרגה נמוכה יותר יזוכה הנוסע בהפרש המחיר, במידה וקיים ובמידה שיושב ל"נתור" מידי הספק המקומי בחו"ל ו/או המלון. בהוצאות ההעברה למלון החלופי יישאו המלון ו/או הספק המקומי בחו"ל ו/או הנוסע בלבד זאת בהתאם לנסיבות המקרה. בבית המלון יידרש הנוסע להפקיד פרטי כרטיס אשראי בינלאומי כעירבון לצורך קבלת החדר. שעת הכניסה לחדרים ופינויים הנה על-פי מדיניות כל מלון ומלון, ולרוב הכניסה הינה החל מהשעה 15:00 ופינוי לפני השעה 10:00 וזאת על מנת לאפשר לעובדי המלון לארגן את החדרים עבור האורחים הבאים - זאת בלי קשר למועדי הטיסות. יתכנו מקרים שבהם יאלץ הנוסע להמתין עד לקבלת החדרים או לאחר פינוי החדרים, בהתאם לשעות הנ"ל. האכסון בבתי המלון יהיה בחדרים זוגיים עם מיטה כפולה או שתי מיטות נפרדות, כפי שיקבע על ידי בית המלון. אין באפשרות "נתור" להתחייב על סוג המיטות מראש, אף אם נתבקשה מראש. חדר ליחיד יתכן ויהיה קטן יותר מחדר זוגי. נוסע המעוניין בחדר ליחיד חייב להזמינו מראש בארץ תמורת תשלום נוסף. "נתור" אינה מתחייבת לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת. במקרה של הזמנת חדר ל-3, תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה או מיטות נוספות (לעיתים מיטה מתקפלת או ספה נפתחת) לחדר זוגי, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המלון ואין באפשרות "נתור" להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה. בארה"ב וקנדה הנוהג הוא שבתי מלון מספקים חדר עם 2 מיטות בלבד, לרוב 2 מיטות זוגיות. משפחה בת 3-4 נפשות המבקשת חדר אחד, תתאכסן בחדר עם שתי מיטות כמוסבר לעיל, לפחות אחת מהן תהיה זוגית ולא תוכנס מיטה נוספת לחדר. נוסע שימסור בעת ביצוע ההזמנה מידע שגוי על גילו של ילד בחדר הורים על מנת לקבל מחיר מוזל יותר, יחויב במקום עבור ההפרש במחיר מלא על פי מחירון המלון, ללא אפשרות לקבלת החזר. בבתי מלון אין זהות מושלמת בין החדרים, לרבות מבחינת רמתם ו/או גודלם ו/או תכולתם. יתכנו מקרים שבהם יקבלו נוסעים חדרים פחות טובים מחדרים שקיבלו נוסעים אחרים ובכל מקרה, שיבוץ הנוסעים בחדרים נעשה על ידי הנהלת המלון ובאחריותה ואין הדבר בשליטת "נתור". לא ניתן להבטיח קומה, נוף מסוים, אגף, מיקום בקומה, סוג חדר מסוים או קבלת דלת מקשרת. במספר בתי מלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין "נתור" יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי. בארצות רבות, בתי המלון או חלקם, אינם בהכרח ממוזגים. בבתי מלון ממוזגים, "נתור" אינה מתחייבת שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת ו/או כי לא יהיו תקלות במערכת מיזוג האוויר. בבתי מלון ממוזגים תיתכן הפסקת פעילות המזגן בחודשים מסוימים ו/או בשעות מסוימות וזאת על-פי נוהגי המלון ו/או בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה (כפי שקיים לדוגמא בטורקיה או ביוון). השיבוץ בחדרים, תחזוקת, תקינות ו/או הפעלת מערכות, שירותים ומתקנים במלון לרבות מעלית, מזגנים, וכיו"ב כמו גם זמינות ו/או איכות ו/או טיב השירותים והמזון הניתנים במלון וכן קיומם של שיפוצים מכל סוג שהוא הנעשים במלון ו/או בחדרים ו/או בסביבתם, רעש במלון ו/או בסביבתו הנגרם מרחוב סואן, תחנת רכבת ושדות תעופה ו/או עקב עבודות ברחוב או בסביבה וכל מטרד אחר במלון - כל אלה אינם בשליטת ו/או בהשפעת "נתור" ולפיכך אינם באחריותה, כי אם באחריות המלון, ובלבד ש"נתור" מסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות המטרד כאמור. חלק מהשירותים המוצעים על-ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת בית המלון המוזמן רשאית לסגור מתקנים ו/או להפסיק מתן שירותים, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואין ל"נתור" כל אחריות למצבים אלה. יודגש, כי לא חלה על הנהלת המלון חובת דיווח על עצם קבלתה של החלטה כאמור ולא תתקבל כל טענה בדיעבד, בגין העדר יכולת ניצול מתקן ו/או שירות כלשהו ו"נתור" לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד מהשירותים במלון לא היה פעיל, אלא אם מסרה "נתור" לנוסע מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כן על ידי הנוסע. דרישות מיוחדות לעניין חדרים בבתי מלון, לרבות בנוגע לנושאים המפורטים לעיל, לא יחייבו את "נתור", אלא אם אישרה "נתור" דרישות אלו בכתב ומראש לנוסע. בקשה לצירוף עריסה לתינוק לחדר במלון, הינה בגדר בקשה בלבד וביצועה בפועל הינה באחריות המלון ובהתאם לאפשרויותיו של המלון בלבד. בחלק מבתי המלון נדרשת בגין העריסה תוספת תשלום ישירות למלון. אין "נתור" אחראית על תוכן הפרסום המופיע באתר האינטרנט של המלון ו/או סוכנויות נסיעות אחרות ו/או חברות תיירות אחרות. במרבית מבתי המלון (גם במלונות על בסיס הכל כלול) נדרש תשלום נוסף ישירות למלון עבור שירותים מיוחדים ועבור השימוש במתקנים ו/או שירותים כמו סאונה, מסאג', חדר כושר, מגרשי טניס, ספורט ימי, הזמנת סרטים, אינטרנט, מיני בר, אלכוהול תוצרת חוץ, כספת, חניה, שמשיות ומגבות בבריכת שחייה וכד' ולכן על הנוסע לברר במלון בטרם השימוש במתקנים ו/או שירותים מסוימים, האם השימוש בהם כרוך בתשלום ו"נתור" לא תהיה אחראית לדרישות תשלום כאמור. במלונות על בסיס הכול כלול, שירותי אוכל ושתייה ניתנים עד השעה 23:00 ומעבר לשעה זו יחויב הנוסע בגין שירותים אלו. ייתכן כי המלון ישנה את תנאי הכול כלול ושירותים מסוימים במלון יהפכו לכרוכים בתשלום ללא כל הודעה מוקדמת. בהתאם לדרישת ספקי השירותים בחו"ל, אם בזמן השהיה בחו"ל מתעורר הצורך בשינוי או ביטול הקשור להזמנה, יש לבטל עם ספק השירותים באמצעותו נעשתה ההזמנה על פי הטלפון המופיע על השובר. ביטול שלא ייעשה כפי האמור לעיל ויעשה ע"י הנוסע ישירות עם בית המלון, עלול לא להיות מוכר כביטול המזכה בהשבה. היה והנוסע לא פעל על פי האמור בשובר ו"נתור" חויבה בגין זה, הנוסע יחויב במחיר שתחויב "נתור", בנוסף לכך יחויב הנוסע בהוצאות טיפול. אם חלילה נתקל מי מהנוסעים בבעיה במלון, עליו לפנות בזמן אמת להנהלת המלון ו/או לספק המלון המקומי ו/או ל"נתור", ובמידה ולא יעשה כן, לא יתקבלו תלונות על כך לאחר חזרתו ארצה.

   

  מידע כללי לגבי השכרת רכב
  התקשרות נוסע אשר ברצונו לשכור רכב עם "נתור" היא לשם הזמנת רכב מחברת ההשכרה בארץ היעד. תפקידה של "נתור" מתמצה בהוצאת שוברי ההזמנה כהלכה, על מנת לקשר בין השוכר לבין חברת ההשכרה בארץ היעד. השכרת רכב הינה בהתאם לתנאי חברת ההשכרה ממנה מושכר הרכב על ידי הנוסע וביצוע ההזמנה הינו באחריות חברת ההשכרה בלבד וכפוף לתנאי חברת ההשכרה. באחריות הנוסע לקרוא את התנאים המופיעים על גבי שובר השכרת הרכב. על הנוסע לשים לב כי יתכנו תשלומים אשר יחולו על הנוסע ואשר אינם כלולים במחיר ההשכרה אותם יש לשלמם בחו"ל. באחריות הנוסע לעדכן את סוכנות הנסיעות בטרם ביצוע הזמנת השכרת רכב באשר לגילו ובפרט אם גילו נמוך מ-25 שנים כיוון שברוב המדינות יש תוספת תשלום לנהגים עד גיל 25, בגין ביטוח נהג צעיר . על הנוסע (הרשום בשובר) להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל על שמו וברישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון בינ"ל, כשהם תקפים ופרטיהם זהים. במועד ביצוע ההזמנה, על השוכר להקפיד למסור את שעת הגעתו המשוערת לתחנת ההשכרה. הרכב המוזמן יישמר עבורו עד שעתיים משעת ההגעה המצוינת על גבי השובר השכרה. על השוכר לוודא, כי לא חלות הגבלות לגבי מסלול הנסיעה המתוכנן שלו, כגון: כניסה לארצות, מעבר על גבי מעברות וכדומה. שובר ההשכרה תקף אך ורק לתחנת ההשכרה ולתאריך ושעת לקיחת הרכב אשר צוינו על גביו מראש בישראל.
  יום ההשכרה: הנו בן 24 שעות (או חלק מהן) מרגע קבלת הרכב המושכר. על כל איחור בשעת החזרת הרכב, או הארכת השכירות של הרכב מעבר למספר ימי השכירות שהוזמנו ושולמו מראש, יחולו חיובים נוספים בתשלום בהתאם למחירון המקומי של חברת ההשכרה, בתוספת ביטוחים ותשלומי חובה מקומיים. חובה להחזיר את הרכב המושכר במסגרת שעות העבודה של תחנת ההשכרה על מנת שחוזה ההשכרה ייסגר בנוכחות הנוסע. לקיחת ו/או החזרת הרכב שלא בשעות העבודה תחייב הנוסע בתשלום נוסף במקום.
  גיל השוכר: נהוג לקבוע גילאי מינימום ומקסימום. הללו משתנים ממדינה למדינה ויש לבררם בעת ביצוע ההזמנה. 
  לקיחת הרכב: על השוכר להצטייד ברישיון נהיגה ישראלי ובינלאומי ברי תוקף לשנה ממועד לקיחת הרכב, כרטיס אשראי בינ"ל ודרכון על-שמו. כרטיס האשראי יינתן כביטחון ליתר התשלום ולהחזרת הרכב במצב תקין ובמועד שנקבע בשובר ההשכרה. לא יתקבל פיקדון במזומן.
  שובר ההשכרה: תקף אך ורק לשוכר הרכב (בעל השובר) ולפרטים המופיעים בו (חברת ההשכרה, תחנת ההשכרה, תאריך, שעה, קבוצת רכב וכד') ואשר צוינו על גביו מראש בישראל. כל שינוי בפרטים המופיעים על גבי השובר הינם באחריותו הבלעדית של השוכר. הנפקתו של השובר הינה הוכחה לביצוע ההזמנה בלבד ואינה מהווה חלק מחוזה השכירות אשר נחתם בין חברת ההשכרה לבין שוכר הרכב. תנאי החוזה אשר נחתמו בחו"ל מול חברת ההשכרה הם המחייבים. ימי השכירות המופיעים על גבי השובר אינם ניתנים לפיצול להשכרות נפרדות. אובדן השובר הינו באחריות השוכר. יש לשים לב לתשלומים שאינם כלולים במחיר ההשכרה ואותם יש לשלמם בחו"ל (כגון דלק, מיסים מקומיים, ביטוחים, נהגים נוספים, מושב בטיחות לתינוק וכד').
  סוג רכב: חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. כל קבוצה מכילה מספר סוגים של כלי רכב הניתנים לשינוי מעת לעת ע"י חברת ההשכרה.
  כיסוי ביטוחי CDW : הנו כיסוי לנזקי הרכב השכור. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק.
  כיסוי ביטוחי TP: הנו כיסוי נגד גניבת הרכב השכור. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק.
  אנו מפנים את תשומת לב הנוסע לכך, שהכיסויים הביטוחיים לעיל, אינם מכסים נזק שייגרם למרכב התחתון של הרכב ולצמיגים. במקרה של תאונה או גניבה או נזק לרכב על שוכר הרכב לפעול בהתאם להוראות חברת ההשכרה ממנה שכר הרכב. 
  שינויים וביטולים: בגין כל שינוי שיבוצע בהזמנת השכרת הרכב, יונפק שובר חדש. לא יינתנו החזרים עבור ניצול חלקי של השובר. נהגים נוספים (מעבר לשוכר) יחויבו בתשלום נוסף על פי תנאי חברת ההשכרה ויצטרכו לעמוד בתנאי הגיל, הוותק והרישיון ויהיו חייבים להציג דרכון ורישיון ישראלי ובינלאומי על שמם על מנת שיירשמו פרטיהם על חוזה השכירות. כל התחייבות ו/או הבטחה בעל פה להחזר כספי אשר ניתנה בחו"ל איננה מחייבת את "נתור".
  חילוקי דעות: "נתור" לא תשמש ככתובת לתביעות משפטיות כנגד חברת ההשכרה. מקום השיפוט בין השוכר לחברת ההשכרה יהיה כפי שיקבע בחוזה שבין השוכר לחברת ההשכרה בחו"ל כאמור ולחילופין בארץ היעד בלבד. מקום השיפוט בכל תלונה כנגד "נתור" יהיה כאמור בפרק "חילוקי דעות" שבתנאים שלהלן. קבלת השובר ומימושו על ידי השוכר מהווים את הסכמתו לתנאים המצוינים לעיל.

   

  תופעות טבע ומזג אויר
  אין "נתור" אחראית על תופעות שונות של מזג אויר (רעידת אדמה, שיטפונות, ערפל, שלג, התפרצות הר געש וכד') ו/או נסיבות אחרות כלשהן (כדוגמת הפסקת חשמל ומהומות מקומיות) שאינן בשליטת "נתור" העלולות לגרום לשינוי או ביטול כלשהו בשירותים המוזמנים אשר ייעשו על-פי שק"ד הבלעדי של "נתור". יובהר עוד, כי במקרה של ביטול טיסה עקב תופעות אלו, ההוצאות שייגרמו לנוסעים כתוצאה מכך, יחולו על הנוסעים בלבד ולא על "נתור".

   

  חיסונים
  למדינות מסוימות נדרשים חיסונים. על הנוסע לעיין בנושא באתר משרד הבריאות www.health.gov.il. למידע כללי בנושא חיסונים יש לפנות למשרד הבריאות.

   

  אזהרות מסע
  למידע מפורט בנושא אזהרות מסע, על הנוסע לפנות לאתר משרד החוץ: www.gov.il/firstGov.

   

  נזקים וביטוח 
  בכפוף להוראות הדין, אין "נתור" אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת השירותים עקב מחלה, פציעה, או כל סיבה אחרת כלשהי. "נתור" ממליצה לנוסע לבטח עצמו על חשבונו מרגע ביצוע ואישור ההזמנה, בביטוח אישי מקיף ונרחב המכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל והכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול. "נתור" מודיעה בזאת מפורשות כי היא פועלת לארגן השירותים כמתווכת בלבד בין הנוסע לבין נותני השירותים המבצעים אותם ובכלל זאת חברות התעופה, חברות האוטובוסים, חברת השכרת הרכב, בתי המלון, וכיו"ב ולפיכך אין "נתור" אחראית בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לכל נזק אשר עלול להיגרם על-ידי נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם, לרבות בשל מעשים ו/או מחדלים של אותם נותני שירותים. אין באמור בתנאים דלעיל כדי לפגוע בזכותו של הנוסע לתבוע ישירות את כלל נותני השירותים או חלק מהם. במקרה של תביעה על הנוסע לפנות ישירות לחברת הביטוח אצלה רכש את פוליסת הביטוח. "נתור" פטורה מכל אחריות לפגם או חוסר כלשהו במידה וקיים בפוליסה המשווקת על ידי חברות הביטוח ואין היא נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא בקשר לפוליסות הביטוח.

   

  אחריות
  הנוסע מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל השירותים אותם מציעה "נתור" הינם שירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים וכי לגבי כל השירותים מהווה "נתור" למעשה גורם מתווך בלבד בין הנוסע לבין אותם צדדים שלישיים (חברות התעופה, בתי מלון, חברות ההסעות והשכרת הרכב וכו') לרבות לכל הקשור לסידורי טיסה ו/או סידורי תחבורה אחרים וכן לכל הקשור להזמנת בתי מלון. כל הכרטיסים, השוברים וכיו"ב, שימסרו על ידי "נתור" ו/או באמצעותה, מוצעים בכפוף לתנאים ולתעריפים שעל פיהם פועלים הגופים המארגנים ו/או הגופים המספקים את אותם השירותים. מוסכם על הנוסע מפורשות כי בכפוף להוראות הדין "נתור" לא תהיה אחראית במישרין ו/או בעקיפין לכל נזק ו/או פגיעה בגוף או ברכוש ו/או לאובדן רכוש מכל סוג ומין אשר עלולים להיגרם לנוסע בקשר ו/או בנוגע לשירותים אשר נרכשו על ידי הנוסע מכל סיבה שהיא. 
  למען הסר ספק ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הנוסע מסכים בזאת ומקבל על עצמו כי כל פעילות ספורטיבית או אחרת שתעשה על ידו ו/או על ידי אחרים במישרין ו/או בעקיפין במהלך שימושו בשירותים שנרכשו על ידו מאת "נתור" נעשית על אחריותו האישית.

   

  פניות
  במקרים בהם מתעוררת בעיה או אי שביעות כלשהי מהשירותים המוזמנים, נבקשך לפנות אל ספק השירותים ו/או ישירות ל"נתור", זאת על מנת לאפשר לנו לסייע בידך בזמן אמת ובמהלך שהותך בחו"ל. נוסעים אשר יבחרו לפעול בכוחות עצמם, מבלי ליידע את "נתור" או את הגורמים בחו"ל, הפועלים מטעמה, יישאו בהפרשי עלויות, במידה שיהיו, בין השירות אשר הוזמן ואושר על ידי "נתור" לזה בו בחרו. כמו כן, לא תשפה "נתור" נוסעים אשר יבחרו ליידע אותה רק בדיעבד, בגין בעיה ו/או אי שביעות רצון שהתעוררו במהלך שהותם בחו"ל. על מנת שניתן יהיה לפנות במקרה הצורך לספק השירותים לברור תלונה, תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד ספקי השירותים, על הנוסע להביא בכתב בפני "נתור", תוך זמן סביר לאחר חזרתו ארצה, את דבר תלונתו, תביעתו ו/או טענתו, על מנת שתוכל לברר את טענותיו מול הגורמים הרלבנטיים.

   

  קישורים לאתרים אחרים 
  אתר "נתור" מכיל קישורים לאתרי מסחר אלקטרוניים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי "נתור" ו/או מי מטעמה, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרים אחרים"). ל"נתור" אין כל שליטה באתרים האחרים, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם.
  "נתור" אינה נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים ב"נתור" משום אישור כלשהו לחומר המופיע בהם ולמהימנותו ו/או כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם.
  כל פעולה שיבצע המשתמש באתרים האחרים, תבוצע ישירות בין המשתמש לבין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של "נתור" ו/או מי מטעמה, ו"נתור" ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתתבצע באתרים האחרים.
  בעשות המשתמש שימוש באתר "נתור", הנו מסכים שלא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי "נתור" ו/או כל מי מטעמה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שיבצע באתרים אחרים אליהם פנה המשתמש באמצעות הקישורים באתר "נתור". היה ו"נתור" ו/או מי מטעמה ניסו, מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר "נתור" שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על "נתור" ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתקנון זה בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על "נתור" ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

   

  בעלות ושמירה על זכויות
  אתר "נתור", הסימנים המסחריים הכלולים בו וכל מודל אחר לרבות לוגו, סמלים, תמונות וכן כל הקשור בו הנם קניינה הפרטי הבלעדי של "נתור" או במידה ומפורסמים בו גופים מסחריים אחרים, של אותם גופים. המשתמש באתר זה אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים ו/או כל דבר אחר שבאתר וכן אינו רשאי להעתיק, להפיץ, לשדר, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו, בדרך ישירה ו/או עקיפה, במידע ו/או בכל דבר אחר הקיים באתר, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י "נתור". שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מהווה הפרה של זכויות יוצרים ו/או של חוקים אחרים הקשורים באתר. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאתר נתור" וכל המידע המצוי בו, צורתו ועיצובו הינם קניינה הבלעדי של "נתור" או במידה שפורסמו מפרסמים אחרים, קניינם של מפרסמים אלו.

   

  חילוקי דעות
  מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי בכל מקרה שתוגש תביעה נגד "נתור", תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו בלבד. הדין אשר יחול על כל מחלוקת ו/או כל סכסוך ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר ו/או בנוגע לשירותים ו/או לתנאים אלו יהיה הדין הישראלי בלבד.

   

  חוק שירותי תעופה


  ישראייר תעופה ותיירות בע"מ - מחלקת סיטונאות "נתור"
  כתובת- רח' יצחק רבין 33 גבעתיים 
  5348303 
  טלפון כללי - 03-5214242, פקס כללי - 03-5214285
  טלפון מרכז הזמנות - 50-40-50* מכל טלפון או 03-5115540
  פקס מרכז הזמנות - 03-5115554
  אתר www.natour.co.il
  ח.פ. 511483133