• תנאי חוזה התובלה האווירית

   

  1. בחוזה זה "כרטיס" משמעותו כרטיס נוסע וכרטיס כבודה זה, ובמקרה של כרטיס אלקטרוני, ככל שהדבר ישים, תכנית טיסה/‏קבלה זאת, שהתנאים וההודאות מהווים חלק הימנו, "תובלה" משמעותה זהה עם "הובלה" ו"הולכה", "מוביל אווירי" משמעותו כל המובילים, המובילים או המתחייבים להוביל את הנוסע או את כבודתו לפי חוזה זה או לבצע כל שרות אחר אגב תובלה אווירית כזאת. "אמנת ורשה" משמעותה האמנה לאיחוד כללים מסוימים בדבר תובלה אווירית בינלאומית, שנחתמה בורשה ב-12 באוקטובר 1929, או אמנה זו כפי שתוקנה בהאג ב-28 בספטמבר, 1955, הכל לפי הישים מביניהם.

   

   
  2. תובלה על פי חוזה זה כפופה לכללים ולהגבלות הנוגעים לאחריות כפי שנקבעו באמנה, מלבד אם תובלה כזאת איננה "תובלה בינלאומית" כמוגדר באמנה.
   
  3. במידה והדבר לא יהיה בסתירה עם ההוראות הנכללות לעיל, כל תובלה ושירותים אחרים המבוצעים ע"י כל אחד מהמובילים האוויריים כפופים אל: (1) התנאים הנכללים בכרטיס זה (2) תעריפים ישימים (3) תנאי התובלה והתקנות המתייחסות אליהם של המוביל האווירי, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאים אלו (ואשר עפ"י בקשה ניתנים לעיון במשרדי המוביל האווירי), מחוץ לתובלה בין מקום בארצות הברית או בקנדה וכל מקום מחוץ למדינות אלה, שעליה יחולו התעריפים התקפים בארצות אלה.
   
  4. שמו של המוביל האווירי יכול להיות מצוין בכרטיס בקיצור, השם המלא וקיצורו רשומים בתעריפים בתנאי התובלה, בתקנות ובלוחות הזמנים של המוביל האווירי. כתובתו של המוביל האווירי תהא נמל התעופה של מקום היציאה המצוין בכרטיס מול הקיצור הראשון של שם המוביל האווירי, מקומות החניה המוסמכים הם אותם המקומות המפורטים בתנאים אלו או הנקובים בלוחות הזמנים של המוביל האווירי במקומות חניה רשומים בקו המסע של הנוסע. תובלה שיש לבצע לפי חוזה זה ע"י כמה מובילים אוויריים בזה אחר זה, תראה כמבוצעת על ידי מוביל אווירי אחד.
   
  5. מוביל אווירי המוציא כרטיס לתובלה על הקו של מוביל אווירי אחר, עושה כן בתור שלוחו של אותו מוביל אווירי אחר.
   
  6. כל פטור מאחריות או הגבלת אחריות של המוביל האווירי יחול על שלוחיו, עובדיו ונציגיו של המוביל האווירי וכל איש שבכלי הטייס שלו משתמש המוביל האווירי לצרכי תובלה.
   
  7. כבודה רשומה המובלת בתובלה בינלאומית תימסר למחזיק בכרטיס הכבודה. במקרה של נזק לכבודה יש להגיש תלונה בכתב למוביל האווירי. מייד לאחר גילוי הנזק ולכל המאוחר תוך שבעה ימים מיום הקבלה. במקרה של איחור בקבלת הכבודה, יש להגיש תלונה תוך 21 יום מיום מסירת הכבודה. ראה תעריפים או תנאי תובלה המתייחסים לתובלה שאינה בינלאומית.
   
  8. כרטיס זה יפה לתובלה לתקופה של שנה אחת מיום הוצאתו, מלבד אם נאמר אחרת בכרטיס זה, בתעריפים, תנאי התובלה או התקנות המתייחסות אליהם של המוביל האווירי. תוקף הכרטיס כפוף לתשלום מחירו. דמי התובלה בגין התובלה, בהתאם לכרטיס זה, כפופים לשינוי לפני התחלת התובלה. המוביל האווירי זכאי לסרב לבצע את התובלה, באם לא שולמו דמי התובלה הישימים. במידה וכרטיס זה הוצא עבור טיסת שכר, כרטיס זה יהיה תקף אך ורק לטיסה הספציפית שבגינה הוצא.
   
  9. המוביל האווירי מתחייב לעשות את מיטב המאמצים להוביל את הנוסע ואת הכבודה בזמן מתקבל על הדעת. המוביל האווירי אינו ערב לזמנים הנקובים בלוחות הזמנים, או בכל מקום אחר והם אינם מהווים חלק מחוזה זה. הזכות בידי המוביל האווירי, ללא הודעה, להשתמש במובילים אוויריים או בכלי טייס, ממלאי מקום ובמקרה של צורך לשנות או להחסיר כל מקום נחיתה הנקוב בכרטיס. לוחות הזמנים ניתנים לשינוי ללא הודעה. המוביל האווירי איננו מקבל על עצמו כל אחריות לתובלה מקשרת.
   
  10. הנוסע חייב למלא אחרי דרישות נסיעה ממשלתיות, להמציא את מסמכי היציאה, הכניסה וכל מסמך דרוש אחר ולהגיע לנמל התעופה בזמן הנקוב ע"י המוביל האווירי או באם אין זמן קבוע לכך, בעוד מועד המאפשר את השלמת סידורי היציאה.
   
  11. אין לכל עובד, או נציג של המוביל האווירי כל סמכות לשנות כל הוראה מהוראות חוזה זה או לוותר עליה.
   
  12. המוביל האווירי לא יישא באחריות לנזק בגין איחור בביצוע תובלת נוסעים ואו תובלת כבודה כמפורט באמנת ורשה על תיקוניה.
   
  13. במקרה והתעוררה בעיה בדבר טעינת כלי הטיס למעלה מהמידה, המוביל האווירי יחליט לפי שיקול דעתו המוחלט, מי הם הנוסעים ואילו הם החפצים אשר יובלו ומי הם הנוסעים ואילו החפצים אשר לא יובלו באותה טיסה. הזכות בידי הנוסע שהובלתו עצמו נדחתה כאמור לבטל את הכרטיס ולקבל את דמי התובלה בחזרה.
   
  14. ישראייר צ'רטר ו/או המוביל האווירי אינם מקבלים על עצמם את האחריות להעלמו, אובדנו או גניבתו של כרטיס הטיסה וכרטיס הכבודה הרשומה והנוסע לא יהיה זכאי לקבל כרטיס נוסע ו/או כרטיס כבודה אחר במקום אלו שאבדו או נגנבו או לכל זכות ואו תמורה בגינם.
   
  תוספת לתנאי חוזה התובלה האווירית
  1. א. כרטיס טיסה זה הוא לטיסת שכר האמורה להתבצע על ידי המוביל האווירי ששמו נקוב בשובר התובלות (להלן "המוביל") עבור המארגן (השוכר) כמשמעותו בתקנות בדבר טיסות שכר כפי שהן בתוקף מזמן לזמן בישראל, אשר שכר את קיבולת המטוס או מקצתה, כעוסק עצמאי ולא כסוכן של המוביל האווירי.
  ב. כרטיס הטיסה ותובלת הנוסע על פיו, כפופים לתנאי החוזה שבין המוביל האווירי מצד אחד והמארגן (השוכר) מצד שני.
  ג. הנוסע רכש את הזכות לתובלה מאת המארגן (השוכר) לפיכך, המוביל  האווירי אינו אחראי עבור מילוי התחייבויות המארגן (השוכר) כלפי הנוסע או מעשיו או למחדליו של המארגן (השוכר) מלבד אם חלה אחריות כזו על המוביל האווירי בהתאם לתנאי החוזה שבין המוביל לבין המארגן (השוכר) או על פי דין.
  ד. המארגן: ישראייר צ'רטר (1994) בע"מ ו/או ישראייר אינטרנשיונל שותפות מוגבלת.
  2. למרות האמור בסעיף 8 של תנאי החוזה התובלה האווירית המצוינים, כרטיס טיסה זה יפה לתובלה למועדים ולטיסות הנקובים בו בלבד או למועדים ולטיסות כפי ששונו ע"י המארגן.
   
  הודעה
  אם מסע הנוסע כולל מקום יעוד סופי או מקום חניה במדינה אחרת מזו של מדינת היציאה, אמנת ורשה עשויה להיות ישימה והאמנה מסדירה ובמרבית המקרים מגבילה את אחריותו של המוביל האווירי במקרה מות או חבלה גופנית וכן במקרה של אובדן או נזק לכבודה. 
  ראה גם הודאה הנושאת את הכותרת "הודעה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בדבר הגבלת אחריות" ו"הודעה בדבר הגבלת אחריות לכבודה".
   
  הודעה לנוסעים בטיסות בינלאומיות בדבר הגבלת אחריות 
  ניתנת בזה הודעה לנוסעים בטיסה שמקום היעוד הסופי או מקום חנייה בה נמצא בארץ אחרת ולא בארץ היציאה כי הוראות אמנה הידועה בתוך אמנת וורשה עשויות לחול על כל הטיסה, לרבות קטעים שכולם בתוך ארץ היציאה או היעוד. בשביל נוסעים כאלה שטיסתם אל ארה"ב, מארה"ב או עם מקום חניה מוסכם בתוך ארה"ב האמנה וחוזי תובלה מיוחדים הנכללים בתעריפים החלים על הטיסה, כוללים תנאי שלפיו אחריות של מובילים מסוימים שהם צדדים לחוזים מיוחדים אלה, בגין מות או פציעה אישית של הנוסעים מוגבלת במרבית המקרים לדמי נזק מוכחים אשר לא יעלו על 75,000$ ארה"ב לנוסע וכי האחריות עד לגבול הנ"ל לא תהיה תלויה ברשלנות המוביל האווירי. בשביל נוסעים כאלה אשר טסים באמצעות מוביל אווירי שאיננו צד לחוזים מיוחדים אלה או אשר אינם טסים אל ארה"ב, מארה"ב או עם מקום חניה מוסכם בתוך ארה"ב, אחריות המוביל האווירי בגין מות או פציעה אישית של נוסעים מוגבלת במרבית המקרים ל-10,000$ ארה"ב או 20,000$ ארה"ב בקרוב. שמות המובילים האוויריים שהינם צדדים לחוזים מיוחדים אלה עומדים לרשות הנוסע בכל משרדי הכרטוס של מובילים אוויריים כאלה וניתנים לעיון פי בקשה. בדרך כלל ניתן להשיג כיסוי נוסף על ידי קניית ביטוח מחברה פרטית. הגבלת אחריותו של המוביל האווירי לפי אמנת וורשה או לפי חוזי תובלה מיוחדים כאלה איננה פוגעת בביטוח כזה. לשם אינפורמציה נוספת נא להיוועץ בחברת התעופה או בנציג חברת הביטוח.
   
  הודעה בדבר הגבלת אחריות לכבודה 
  אחריות המוביל האווירי לאובדן, איחור, או נזק לכבודה מוגבלת לכ-9.07$ לליברה (21.00$ לק"ג) של כבודה רשומה ו-400.00$ לכבודה בלתי רשומה לכל נוסע, מלבד אם הוצהר מראש על ערך יותר גבוה ושולמו היטלים נוספים. בגין סוגים מסוימים של חפצים בעלי ערך אין אפשרות להצהיר על הערכה גבוהה יותר. המוביל האווירי איננו אחראי לנזק לפריטים שבירים או מתכלים, כסף, תכשיטים, מתכות יקרות, דברי כסף, שטרי חליפין, ניירות ערך או חפצים אחרים בעלי ערך, מסמכים עסקיים או דוגמאות, דרכונים ותעודות זהות, הנכללים בכבודתו של הנוסע. פרטים נוספים אפשר לקבל מאת המוביל האווירי.
   
  הודעה על הטלת מסים אגרות והיטלים ע"י רשויות ממשלתיות 
  מחיר הכרטיס יכול שיכלול מסים, אגרות והיטלים המוטלים על הובלה אווירית ע"י רשויות ממשלתיות. המסים, האגרות וההיטלים האמורים יכולים להוות חלק משמעותי מעלות התובלה האווירית וכלולים במחיר הכרטיס. יתכן גם שהנוסע יתבקש לשלם מס, אגרה, או היטל שטרם נגבה בעת הנפקת הכרטיס. ההודעה שלהלן אינה חלה לגבי כרטיסים שנמכרו בארצות הברית לתובלה שמקום המוצא שלה הוא בארצות הברית חלה.
   
  אי העלאת נוסע לטיסה עקב רישום יתר 
  במדינות בהן קיימות תקנות בדבר פיצוי במקרים של רישום יתר, מפעילים המובילים האוויריים תכניות פיצוי לנוסעים שבידם הזמנת מקום מאושרת לטיסה ואשר נמנע מהם לעלות לאותה טיסה בגלל אי זמינות של מושבים, שנגרמה עקב רישום יתר. פרטים בדבר תכניות אלה ניתן לקבל במשרדי המוביל האווירי. המובילים האוויריים עשויים לבצע רישום יתר על מנת לצמצם את ההשלכות של אי התייצבות לטיסה וכדי לאפשר מסירת מקומות לנוסעים שבאופן אחר לא הייתה אפשרות להקצות להם מקום בטיסה.